ការបង្កើតគំរូ 3D

វត្ថុបោះពុម្ព 3D ដែលអាចតាមដានការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេផ្ទាល់

មុនពេលបើកផ្សិតការបោះពុម្ព 3D អាចជួយឱ្យអតិថិជនមើលឃើញរូបរាងដបពិតប្រាកដមួកផ្គូរផ្គង។ ងាយស្រួលនិងលឿនដើម្បីមើលវា។

បន្ទាប់ពីការយល់ព្រមដំបូងបន្ទាប់មកធ្វើឱ្យផ្សិតសម្រាប់ផលិតកម្មភាគច្រើន។

351